Nepravilnosti u postupku procjene utjecaja na okoliš za "Sustav obrane od poplava Srednje Posavlje, 1. faza – MHE Brodarci" – još jedan slučaj za Sud?

Karlovačke su rijeke oduvijek bile izuzetno važne za stanovnike Karlovca i okolice. Stoga je udruga Eko Pan je u svom djelovanju osobito fokusirana na rijeke kao najvažnijem prirodnom resursu koji je nužno sačuvati za buduće generacije. Na tom tragu je Eko Pan je tijekom 2011. i 2012. godine provodio projekt pod nazivom "Upravljanje i zaštita Karlovačkih rijeka" čiji je cilj bio uključivanje svih dionika u promišljanje i izradu strateškog ddokumenta za održivo upravljanje, gospodarenje i korištenje rijeka. Nažalost, stanovnici grada Karlovca i Karlovačke županije izravno su osjetili kako se rijekama može "oduzeti život" realiziranjem jednog projekta poput Hidrelekktrane Lešće na rijeci Dobri, čije su štetne posljedice svakodnevno vidljive, iako je prošlo samo dvije godine od njezinog puštanja u rad. Upravo takvi primjeri pokazuju da još uvijek ne postoji dovoljna razina svijesti među onima koji donose odluke kojima se utječe očuvanje i održivo upravljanje rijekama.

Tijekom 2011 i 2012. godine Eko Pan se aktivno uključio i u praćenje postupka procjene utjecaja na okoliš za zahvat izgradnje sustava obrane od poplave srednjeg Posavlja. Nositelj zahvata - Hrvatske Vode podnio je 29. srpnja 2011. godine zahtjev Ministarstvu zaštite okoliša i prirode za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izgradnju "Sustava obrane od poplave Srednje Posavlje, izmjena dijela sustava u čvoru Brodarci pokraj Karlovca". Ministarstvo je 12.listopada 2011. godine donijelo rješenje kojime je ocijenilo da je za predmetni zahvat, obzirom na obilježja i lokaciju, potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš.

Godinu dana kasnije, 24. srpnja 2012. nositelj zahvata Hrvatske Vode podnio je ponovo zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata: "Sustav obrane od poplave srednje Posavlje, dio čvora Brodarci 1. faza – Mala hidroelektrana Brodarci". Eko Pan su u postupak uključilo kao zainteresirana javnost u i u zakonskom roku podnio Ministarstvu svoje mišljenje. Dana 11. listopada 2012. Ministarstvo donosi rješenje da za zahvat «Sustava obrane od poplave srednje Posavlje, dio čvora Brodarci 1. faza - MHE Brodarci» nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš već Glavnu ocjenu utjecaja zahvata na ekološku mrežu.

Kurozitet ovog slučaja leži u činjenici da je ponovno podneseni zahtjev iz 2012. u potpunosti identičan zahtjevu iz 2011. godine. Zanimljivo je kako su se u samo godinu dana «obilježja i lokacije»u tolikoj mjeri izmijenile da sada više nije potrebno provoditi cijeli postupak procjene utjecaja na okoliš. Eko Pan je upozorio i kako je potpuno nejasno koji su razlozi i pravni temelji ponovnog podnošenja istovjetnog zahtjeva u roku od godinu dana. Naročito uzevši u obzit kako su priložena stručna podloga i grafički prikaz u ponovljenom zahtjevu istovjetni zahtjevu o kojem je Ministarstvo već donijelo pravovaljano Rješenje.
Tu sumnje u nepravilnost cijelog postupka ne staju. Novo Rješenje Ministarstva od 11. listopada 2012.. do dana pisanja ovog teksta u srpnju 2013. godine nije objavljeno na internetskoj stranici Ministarstva, čime je prekršen zakon. Osim toga, u Rješenju stoji da "na adresu Ministarstva nije dospjela ni jedna primjedba ili mišljenje javnosti i zainteresirane javnosti na planirani zahvat", što nije točno jer je Eko u zakonskom roku podnio svoje pisane komenare.

Ostaje potpuno nejasno te budi sumnju kako je Uprava za zaštitu prirode 2012. procijenila da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš, dok je za isti zahvat samo godinu prije ocijenila da jest te detaljno obrazložila svoje stajalište. Uprava za zaštitu prirode u ponovljenom je postupku utvrdila da je dovoljno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Postupak Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu započeo je 2013., a Eko Pan se aktivno uključio i u taj postupak. Tijekom javnog izlaganja, koje je održano u 3. svibnja 2013. godine, predstavnik Eko Pana je iznio niz primjedbi na zakonitost vođenja postupka. I samo javno izlaganje u sklopu postupka Glavne ocjene na ekološku mrežu obilovalo je nepravilnostima. Primjerice, nadležno tijelo koje je vodilo postupak nije osiguralo prisutnost nositelja zahvata na javnom izlaganju. Time je prisutnim predstavnicima javnosti onemogućen odgovor na postavljena pitanja i izigran smisao informiranja i sudjelovanja javnosti u navedenom postupku.

S obzirom na mnoge nepravilnosti, Eko Pan ne isključuje mogućnost tužbe Upravnom sudu protiv Ministarstva zašttite okoliša i prirode.

Denis Frančišković

Content type: