Javna debata "Strah od građana"

Javna debata o razlozima i reperkusijama izbjegavanja mehanizama neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju na lokalnoj razini
Uvodničar i moderator Hrvoje Jurić

Jedna od temeljnih uloga jedinica lokalne samouprave trebala bi biti stvaranje mogućnosti za uključivanje građana u društveni i politički život u zajednici, odnosno razvoj demokracije. Nažalost, ta uloga nije ispunjena. Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju predviđeno je i zakonom pa je tako definirano da "građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnog zbora građana", što se u praksi događa vrlo rijetko. Lokalna politika je škola demokracije, a mi konstantno padamo na tom ispitu.

Zašto vlast ima strah od građana? Što zajednica time gubi? Može li izravna demokracija ugroziti predstavničku?

Da bismo pokušali dobiti dogovor na ta pitanja, organizirali smo javnu debatu na kojoj će uvodničar i moderator biti Hrvoje Jurić, filozof i aktivist, profesor na zagrebačkom Filozofskom fakultetu i član grupe "Direktna demokracija u školi". Sudionici u raspravi bit će Dragica Pršo, povjerenica za Pulu stranke ORaH, Danijel Ferić, predsjednik pulskog ogranka SDP-a, Robert Cvek, član predsjedništva Gradske podružnice IDS-a Pula i predsjednik Gradskog vijeća Grada Pule, Aleksandar Matić, pročelnik Ureda Grada Pule, Leonard Poropat, viši stručni suradnik za informiranje i protokol Grada Pule i Željko Marković, predstavnik Inicijative za Muzil «Volim Pulu»

«Dnevni boravak» Društvenog centra Rojc, Gajeva 3, Pula, ponedjeljak, 30. lipnja 2014. U 19:00 sati

Karlovac , 1 srpnja 2014. (mjesto i vrijeme bit će definirani naknadno)

Ove javne debate organizirane su u okviru proijekta «Dijalogom s civilnim društvom do boljeg okoliša», koji financiraju Europska unije i Ured za udruge Vlade RH. Za sadržaj javne debate odgovara isključivo Zelena Istra i ne može se smatrati službenim stavom Europske unije ni Ureda za udruge

Content type: