GRAĐANI U NADZORU: nakon prijekora Istarska županija mora na popravni u predmetu demokracija

U tom bi predmetu pala i većina gradova i općina u Istri pa i njih pozivamo na obrazovanje čitanjem zaključaka Povjerenice za informiranje. Građane pozivamo da se informiraju o svojim pravima i alatima koje imaju na raspolaganju kada im tijela javne uprave ta prava krše.

Nakon što je Civilna platforma Istre prijavila Istarsku županiju Povjerenici za informiranje zato što je javna rasprava o Županijskoj razvojnoj strategiji 2015.-2020. trajala svega 14, umjesto 30 dana, te nije održano nijedno javno predstavljanje ovog dokumenta, Povjerenica je izvršila nadzor kako bi ustanovila provodi li Županija Zakon o pravu na pristup informacijama.

Zakon propisuje da su županije, prilikom donošenja strateških ili planskih dokumenata, dužne provoditi savjetovanje s javnošću u trajanju od 30 dana. Zakon također obvezuje tijela javne vlasti da, nakon što provedu javno savjetovanje, izrade izvješće o savjetovanju koje mora sadržavati sve primjedbe i prijedloge koje su građani/ke dostavili/e te očitovanja o razlozima zbog kojih pojedini primjedbe i prijedlozi nisu prihvaćeni. Kako bi građani/ke imali/e informacije koje omogućuju da se pravodobno uključe u javna savjetovanja, Zakon o pravu na pristup informacijama obvezuje tijela javne vlasti da na svojim internetskim stranicama pravovremeno objave plan savjetovanja s javnošću za svaku kalendarsku godinu.

No, Povjerenica je utvrdila da Istarska županija nije ispunila ove, pa i neke druge obveze propisane Zakonom. Tako na internetskim stranicama Županije ona nije pronašla informacije ni izvješće o provedenom savjetovanju o Strategiji. Nije pronašla ni rubrike o ranije provedenim javnim savjetovanjima ili Plan savjetovanja s javnošću za 2016. godinu.

Na web stranicama Istarske razvojne agencije, koja je koordinirala izradu Županijske razvojne strategije, Povjerenica također nije pronašla izvješće o provedenom savjetovanju, informacije o trajanju savjetovanja, kao ni nacrt Strategije, obrazloženje razloga i ciljeva zbog kojih se Strategija donosi te poziv javnosti da dostavi svoje prijedloge i mišljenja.

Nevezano za prijavu Platforme, Povjerenica je utvrdila da Istarska županija "ne ispunjava u potpunosti obvezu proaktivne objave informacija" te je, u tom smislu, pronašla da Županija nije objavila zakone i propise koji se odnose na područje rada Županije, nacrte akata za koje se provodi javno savjetovanje ili informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima i donacijama.

Osim toga, utvrdila je i da Županija ne ispunjava zakonom propisanu obvezu javnosti rada koja znači da Županija mora informirati građane/ke o sjednicama službenih službenih županijskih tijela, kao i mogućnostima neposrednog uvida građana/ki u rad tih tijela.

Zbog toga je Povjerenica od Županije zatražila da ispuni svoje zakonske obveze te da joj, nakon toga, dostavi izvješće s dokazima o postupanju.

Pokazalo da je Istarska županija, osim odredbi Zakona o zaštiti okoliša (izostankom provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš,) prilikom javne rasprave o Županijskoj razvojnoj strategiji, prekršila i Zakon o pravu na pristup informacijama.

Pozivamo Istarsku županiju da ovoga puta prihvati poziv Platforme i ponoviti proces izrade Strategije u skladu s propisima, te, u interesu građanki i građana, osigura stvarnu participativnost, transparentnost i suradnju.