Presedan u Hrvatskoj: Sud poništo rješenje o prihvatljivosti zahvata izgradnje motovunskog golf igrališta za okoliš

Visoki upravni sud RH poništio je 30. travnja 2014. rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 25.11.2011. godine, kojim je golf igralište Brkač kod Motovuna, ocijenjen prihvatljiviim za okoliš. Sud je ocijenio manjkavom Studiju utjecaja na okoliš, ali i sam postupak procjene utjecaja na okoliš koje je provelo Ministarstvo.

Zelena Istra je uz stručnu pomoć Zelene akcije 2009. pokrenula upravni spor
Protiv Ministarstva zaštite okoliša zbog izdavanja rješenja o prihvatljivosti zahvata izgradnje golf igrališta u dolini rijeke Mirne. Sud je uvažio argumente i 2011. godine prvi puta presudio u korist Zelene Istre, zatraživši od Ministarstva da "ponovo razmotri sve odlučne činjenice i pridržavajući se pravnog stava izraženog ... u presudi... donese novu cjelovito obrazloženu odluku." Ministarstvo je izdalo novo rješenje, zadovoljivši pri tom samo formu dok je sadržaj samog rješenja o prihvatljivosti ostao gotovo isti. Stoga je Zelena Istra i protiv novo izdanog rješenja podnijela tužbu, koju je Visoki upravni sud ponovo uvažio i konačno ukinuo rješenje Ministarstva.

Podsjetimo se, Istarska županija je u prostorni plan ucrtala a Općina Motovun podržala izgradnju golf kompleksa Brkač podno Motovuna na 240 ha vrijednog i visokovrijednog poljoprivrednog zemljišta i šuma s 498 postelja u 67 vila i apartmana i mnogim drugim gospodarskim i ugostiteljskim građevinama. Nositelj zahvata bila je tvrtka Stancija Dolzani d.o.o. Radi se o jednom od najljepših istarskih krajolika, neposredno uz dva područja nacionalne ekološke mreže - Posebnog rezervata Motovunske šume i dolinu rijeke Mirne. I sam je izrađivač Studije utjecaja na okoliš naveo značajne negativne utjecaje na okoliš toga projekta: promjenu postojeće slike prostora, gubitak krajobrazno-kulturnih vrijednosti, gubitak životinjskih i biljnih zajednica, promjenu u topografiji, tlu, vegetacijskom pokrovu i vizualnim kvalitetama, te naveo rizike onečišćenja podzemnih voda. Četvoro stručnjaka članova povjerenstva za ocjenu Studije utjecaja na okoliš - predstavnici Konzervatorskog odjela, Uprave za zaštitu prirode Ministarstva kulture i Hrvatskih šuma Buzet te stučnjak za golf ocijenili su projekt neprihvatljivim za okoliš i odbili dati svoju suglasnost. Upozorili su na nestručnost predloženog oblikovnog rješenja golf igrališta, na značajan utjecaj na prirodne vrijednosti i područja ekološke mreže, na značajan utjecaj zbog velikih potreba za vodom što u opasnost može dovesti ugrožene vrste i staništa. I u samom je radu Povjerenstva bilo velikih problema pa je tako predsjednik povjerenstva nakon nekoliko istupa u javnosti u kojima je snažno kritizirao sadržaj Studije i sam postupak ocjene, smijenjen s te funkcije prije posljednje sjednice i na taj način ušutkan.
Unatoč snažnom i argumentiranom protivljenju javnosti i struke, Ministarstvo zaštite okoliša je u ožujku 2009. godine ocijenilo golf igralište Brkač prihvatljivim za okoliš, odbacivši kao neutemeljene sve primjedbe udruga, Državnog zavoda za zaštitu prirode i samih članova Povjerenstva. Upravni sud je u obrazloženju presude iz 2011. godine naveo da:"...nisu uzeta u obzir sva mišljenja članova Povjerenstva, iako su čak tri člana Povjerenstva, koji su sudjelovali na trećoj sjednici Povjerenstva, izdvojila svoja mišljenja prema kojima se protive ocjeni da je Studija prihvatljiva za okoliš. Također, tuženo tijelo nije čak ni razmatralo i četvrto (također negativno) izdvojeno mišljenje člana Povjerenstva koji nije nazočio trećoj sjednici. Sve navedeno ukazuje na to da tuženo tijelo nije valjano obrazložilo razloge zbog kojeg je utvrdilo da je zahvat.....prihvatljiv za okoliš...pa je, utoliko, povrijeđen zakon na štetu tužitelja. Naime, područje zaštite okoliša kao općeg dobra, zahtijeva osobitu transparentnost svih postupaka koji mogu rezultirati odobravanjem zahvata koji utječe na okoliš pa je odluke koje se u takvim postupcima donose potrebno podrobno obrazlagati... Konkretan zahvat nedvojbeno utječe na promjenu namjene prostora i na izgled krajolika, ali kao što pokazuje sama Studija, utječe i na bioraznolikost, na tlo i vode pa na otklanjanje primjedbi, koje se tiču zaštite prirode, pukim pozivanjem na propisanu proceduru, nije dostatno".
U presudi iz travnja 2014. Visoki upravni sud zaključuje da činjenica na koju se u odgovoru na tužbu Zelene Istre poziva Ministarstvo zaštite okoliša da je zahvat planiran Prostornim planom Općine Motovun ne znači i da je prihvatljiv za okoliš. Osim toga, rješenje o prihvatljivosti zahvata doneseno je a da prije toga nije izrađen ni urbanistički plan uređenja, pa je ocjena prihvatljivosti izvršena na temelju «imaginarnog zahvata», kako ga sud naziva, što nije u skladu sa zakonom.

Sud je rješenje ocijenilo nepravovaljanim i zbog činjenice da je za člana Povjerenstva u postupku procjene utjecaja na okoliš Ministarstvo imenovalo predstavnika Istarske županije koji nije bio na Popisu osoba koje se mogu imenovati za članove Povejerenstva u postupku PUO, na što je sud upozorila Zelena Istra.

Ova je presuda poruka Ministarstvu zaštite okoliša kao i članovima povjerenstva koji prečesto svoju ulogu u postupku procjene utjecaj na okoliš odrađuju samo formalno, zanemarujući lošu kvalitetu studija utjecaja na okoliš koje umjesto da procjenjuju, pravdaju utjecaj zahvata na okoliš. Praksa je pokazala da su upravo članovi povjerenstava odnosno njihovi zaključci najslabija karika u tim postupcima. Članovi povjerenstva koji su dali pozitivno mišljenje na studiju utjecaja na okoliš za golf igralište Brkač ne bi, zbog izgubljene vjerodostojnosti, trebali više biti birani za članove povjerenstava.

Nakon ove presude Visokog upravnog suda, investitor koji bude pokazao interes za gradnju golf igrališta na lokaciji Brkač podno Motovuna morat će u cijelosti ponoviti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Content type: 
Kategorija: