Ciklus seminara "Informiranje i sudjelovanje javnosti: Jeste li spremni za promjenu?"

Zelena Istra je u suradnji s partnerskim organizacijama - Zelenom akcijom, Panom i Nobilisom te Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i Državnom školom za javnu upravu organizirala ciklus seminara pod nazivom «Informiranje i sudjelovanje javnosti: Jeste li spremni za promjenu? Alati za razumijevanje i primjenu transparentnog i inkluzivnog odlučivanja». Cilj seminara namijenjenih predstavnicima lokalne i regionalne uprave u Istarskoj, Karlovačkoj Zagrebačkoj i Međimurskoj županiji bi je upoznati sudionike s postojećim alatima za primjenu transparentnog i inkluzivnog odnosno participativnog odlučivanja.

Seminari su se održali u Puli 24. rujna, u Karlovcu 25. rujna, Zagrebu 26. rujna i Murskom Središću 27. rujna 2013. godine.

Cilj seminara bio je izobrazba zaposlenika tijela javne uprave o obavezama koje proizlaze iz Aarhuške konvencije - Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, ali i poticanje kulture dijaloga u procesima odlučivanja u pitanjima od javnog interesa. Općeprihvaćeno je stajalište da provedba Aarhuške konvencije u Hrvatskoj nailazi na niz prepreka. Mjere koje se poduzimaju kako bi se u praksi provodile odredbe i načela Aarhuške konvencije nisu dovoljne za postizanje zadovoljavajućih rezultata i moraju se poboljšati i to, prije svega, edukacijom javnih službenika o razlozima i načinima jačanja transparentnosti i neometanog pristupa informacijama i participacije građana u donošenju odluka. Načelo sudjelovanja javnosti u okolišnom odlučivanju, ugrađeno u propise, zasniva se na činjenici da okoliš nije vlasništvo javne uprave, pa tako ni ona sama ne može donositi odluke u ime javnosti. Izjašnjavanje građana manifestira se kroz zakonom propisane procedure koje zahtijevaju sudjelovanje građana u odlučivanju, kroz inicijative građana i referendume. Formalni pristup javnim raspravama i izbjegavanje referenduma dovodi do cinizma i nepovjerenja javnosti u javnu upravu.

Kad je o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI) riječ, rezultati analize Gonga za 2012., potvrđuju njegovu manjkavu provedbu i potrebu za značajnijim poboljšanjima. Tijela javne vlasti još uvijek nisu sklona objavi detaljnijih informacija koje se odnose na financije, poput objava ugovora o javnim nabavama ili proračuna s kojim raspolažu i koliko ga odgovorno troše. Jedan od razloga je i izostanak sustavne i detaljne edukacije tijela javne vlasti. Do sličnih je zaključaka došla i Agencija za zaštitu osobnih podataka, nadležna za praćenje provedbe ZPPI-ja, u svom Godišnjem izvješću.

Ciklusom seminara u okviru projekta «Dijalogom s civilnim društvom do boljeg okoliša» željelo se doprinijeti edukaciji, upoznati predstavnike tijela javne vlasti s obavezama koje proizlaze iz Aarhuške konvencije i s razlozima koji su doveli do njenog usvajanja, s okolišnom i demokratskom dimenzijom i učincima participativnog odlučivanja.

Programom seminara obuhvaćene su obaveze i uloga tijela lokalne uprave u provedbi politika povezanih s implementacijom Aarhuške konvencije, novosti u pogledu odredbi novih zakona, najčešće prepreke u ostvarivanju prava na pristup informacijama, primjeri iz prakse, uloga i žalbeni postupci pred budući Povjerenikom za informiranje, upravni sporovi, prekršajna odgovornost i drugo. Sudionici su upoznati sa Smjernicama za informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u postupcima procjene utjecaja na okoliš i strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš odnosno primjerima i preporukama za primjenu viših standarda informiranja i sudjelovanja.
Primjeri dobre prakse sudjelovanja javnosti u Hrvatskoj su vrlo rijetki i nepoznati. Stoga smo na seminaru predstavili natječaj za izbor primjera najbolje prakse sudjelovanja javnosti koji ćemo tijekom 2014. organizirati u sklopu projekta.
Interaktivnim pristupom organizaciji seminara od sudionika – predstavnika tijela javne uprave dobii smo povratne informacije o stavovima i poteškoćama u provedbi odredbi Aarhuške konvencije te ćemo prikupljene podatke o problemima koji usporavaju njenu punu primjenu analizirati i predložiti mjere za unapređenje postojećeg stanja.

Predavači na seminarima bili su doc.dr.sc.Lana Ofak sa zagrebačkog Pravnog fakulteta, dr.sc. Branka Pivčević Novak iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode zadužena za pripremu nacionalnog izvještaja o provedbi Aarhuške konvencije, Enes Ćerimagić, pravni stručnjak iz Zelene akcije te Vesna Montan iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode zadužena za postupke procjene utjecaja na okoliš.

Program i materijali

U nastavku preuzmite pdf formatirane datoteke s programom te materijalima seminara:

Content type: 
Tags: