Sakupljač feed-ova

Važna presuda Suda EU koja se odnosi na prava udruga u domeni zaštite voda

Najbolje sudske prakse - 2. Veljača 2018 - 13:26

Važna presuda Suda EU C-664 iz prosinca 2017. prevedena je na hrvatski

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-664/15

Ovom je presudom utvrđeno:

1. Pravilno osnovana udruga za zaštitu okoliša koja djeluje sukladno zahtjevima nacionalnog prava mora biti u mogućnosti podnijeti tužbu pred nacionalnim sudom protiv odluke kojom se odobrava odobrenje za projekt koji može biti u suprotnosti s obvezom sprečavanja pogoršanja stanja vodnih tijela koja je propisana člankom 4. Okvirne direktive o vodama.

2. Udrugama za zaštitu okoliša mora se omogućiti pravo da kao stranke sudjeluju u postupcima za izdavanje odobrenja koji se vode na temelju odredaba nacionalnog prava kojima je Okvirna direktiva o vodama provedena.

PrilogVeličina C-664_2017.pdf1.71 MB Post date: 02/02/2018 - 13:26 Content type: Sudska praksaKategorija: Pristup pravosuđuTags: vodesud eu

Važna presuda Suda EU koja se odnosi na prava udruga u domeni zaštite voda

Najbolje sudske prakse - 2. Veljača 2018 - 13:26

Važna presuda Suda EU C-664 iz prosinca 2017. prevedena je na hrvatski

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-664/15

Ovom je presudom utvrđeno:

1. Pravilno osnovana udruga za zaštitu okoliša koja djeluje sukladno zahtjevima nacionalnog prava mora biti u mogućnosti podnijeti tužbu pred nacionalnim sudom protiv odluke kojom se odobrava odobrenje za projekt koji može biti u suprotnosti s obvezom sprečavanja pogoršanja stanja vodnih tijela koja je propisana člankom 4. Okvirne direktive o vodama.

2. Udrugama za zaštitu okoliša mora se omogućiti pravo da kao stranke sudjeluju u postupcima za izdavanje odobrenja koji se vode na temelju odredaba nacionalnog prava kojima je Okvirna direktiva o vodama provedena.

PrilogVeličina C-664_2017.pdf1.71 MB Post date: 02/02/2018 - 13:26 Content type: Sudska praksaKategorija: Pristup pravosuđuTags: vodesud eu

Visoki upravni sud ukinuo je Plan gospodarenja otpadom Velike Gorice jer za njega nije provedena strateška procjena utjecaja na okoliš

Najbolje sudske prakse - 29. Lipanj 2016 - 18:37

S obzirom da tijela uprave na lokalnoj i županijskoj razini čine sve što mogu da bi izbjegli stratešku procjenu utjecaja na okoliš za svoje planove, programe i strategije, ova presuda Viskog upravnog suda, kojom se ukida jedan plan jer za njega nije učinjena strateška procjena, ima veliki značaj. U nastavku donosimo tekst presude u cijelosti.

Poslovni broj: Usoz-135/15-5

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

PRESUDA

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga
suda mr. sc. Ivice Kujundžića predsjednika vijeća, Mire Kovačić, Eveline
Čolović Tomić, Mirjane Čačić i Arme Vagner Popović, članice vijeća, te
više sudske savjetnice Marine Zagorec, zapisničarke, u postupku ocjene
zakonitosti općeg akta pokrenutog po zahtjevu Ministarstva zaštite okoliša
i prirode Republike Hrvatske iz Zagreba, Radnička cesta 80, na sjednici
vijeća održanoj 22. ožujka 2016.

presudio je

Zahtjev se usvaja.

Ukida se Plan gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice, klasa:
021-04/2014-03/49, urbroj: 238-31-11-2014-1 od 23. rujna 2014.
(Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 5/14.).

Obrazloženje

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske podnijelo je
dana 19. kolovoza 2015. godine zahtjev Visokom upravnom sudu Republike
Hrvatske za ocjenu zakonitosti Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice, Gradskog vijeća Grada Velike Gorice, klasa: 021-04/2014-03/49, urbroj: 238-31-11-2014-1 od 23. rujna 2014. godine.

Predmetni Plan gospodarenja otpadom Velike Gorice stupio je na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Velike Gorice, dana 24. rujna 2014. (Službeni glasnik Grada Velike Gorice;, broj 5), a koji je donijelo Gradsko vijeće, Grada Velike Gorice na 9. sjednici održanoj dana 23. rujna 2014. godine.

Podnositelj u zahtjevu navodi da je dana 19. kolovoza 2015. donio Odluku, klasa: 041-01/15-01/06, ubroj: 517-04-15-7 o obustavi od primjene Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice od 23. rujna 2014. godine iz razloga što je utvrdio da za predmetni Plan nije provedena strateška procjena sukladno odredbi članka 63. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13.), a što je prema podnositelju bila obveza Grada Velike Gorice prije donošenja Plana. Između ostalog, navodi da Grad Velika Gorica ima sukladno odredbi članka 19a. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi status velikog grada, zbog čega je bio u obvezi izraditi stratešku procjenu za planove iz područja gospodarenja
otpadom. Obzirom da je Plan koji je predmet ocjene zakonitosti obustavljen od primjene Odlukom podnositelja zahtjeva od 19. kolovoza 2015. godine, podnositelj ističe da temeljem odredbe članka 82. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i odredbe članka 83. Zakona o upravnim sporovima, podnosi zahtjev za ocjenu zakonitosti navedenog akta.

Iz sadržaja zahtjeva proizlazi da podnositelj zahtjeva predlaže da se navedeni plan ukine u cijelosti.

Odgovarajućom primjenom odredbe članka 32. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine;, broj 20/10., 143/12. i 152/14.) zahtjev je dostavljen na očitovanje donositelju općeg akta Gradskom vijeću, Grada Velike Gorice.

Iz očitovanja Gradskog vijeća, Grada Velika Gorica, Upravnog odjela za urbanizam i zaštitu okoliša proizlazi da za predmetni Plan nije bilo potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš budući da je u vrijeme stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša, izrada Plana već bila u tijeku (postupak nabave proveden je tijekom studenog 2013., a ugovor o izradi Plana potpisan 20. prosinca 2013.). S obzirom na to da se postupak strateške procjene utjecaja na okoliš provodi paralelno s postupkom izrade dokumenta, na postupak izrade Plana bilo je potrebno primijeniti odredbe zakona važeće na dan početka izrade Plana (to je Zakon o zaštiti okoliša -Narodne novine, broj 110/07.) prema kojem obveza strateške procjene nije postojala za velike gradove, već za jedinice područne (regionalne) samouprave te više razine uprave.

Nadalje, navodi da Grad Velika Gorica nije pristupio izradi novog plana, već reviziji postojećeg koji je izrađen 2006. godine, ali nije mogao biti usvojen jer nije postojao plan višeg reda (Plan gospodarenja otpadom Zagrebačke županije) s kojim ga je trebalo uskladiti. Budući da je Plan
višeg reda usvojen Odlukom o donošenju Plana gospodarenja otpadom Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije, broj 28/11.), a izrađen je za razdoblje 2011. do 2019., Grad Velika Gorica bio je dužan donijeti plan u skladu s Planom gospodarenja otpadom Zagrebačke županije.

Između ostalog, navodi se da je u postupku izrade Plana provedena konzultacija sa zainteresiranom javnošću, te je nakon toga zatražena i dobivena i prethodna suglasnost nadležnog tijela Zagrebačke županije na prijedlog Plana, u kojoj im se daje mišljenje da je isti usklađen sa važećom zakonskom regulativom i važećim Planom gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske, te je temeljem toga postupak donošenja Plana i dovršen. Ističe se da je predmetni Plan gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice trenutno na snazi te nije zamijenjen nikakvim drugim aktom.

Zahtjev je osnovan.

Uvidom u Plan gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice vidljivo je da je na temelju članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine;, broj 94/2013.) i članka 33. Statuta Grada Velike gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj
1/2013.) Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 9. sjednici održanoj dana 23. rujna 2014. godine donijelo navedeni Plan.

Plan je stupio na snagu dana 24. rujna 2014., odnosno danom objave u Službenom glasniku Grada Velike Gorice, broj 5 od 24. rujna 2014.

Uvidom u Odluku o obustavi od primjene općeg akta Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice, klasa: 041-01/15-01/06, urbroj: 517-04-15-7 od 19. kolovoza 2015., razvidno je da je istu donijelo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske na temelju članka 79. stavka 1. i članka 80b. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.).

Prema odredbi članka 82. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (Narodne novine, broj 19/2013. - pročišćeni tekst) propisano je da kada središnje tijelo državne uprave neposredno obustavi od primjene opći akt, odnosno kada odluku predstojnika o obustavi, odnosno potvrdi odluke općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana o obustavi
od primjene općeg akta ocijeni osnovanom, podnijet će Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta.

Prema ocjeni ovog Suda, navedeni Plan gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice nije donesen na način koji bi bio sukladan odredbi članka 63. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13.)

Naime, pravno područje gospodarenja otpadom uređeno je Zakonom o održivom
gospodarenju otpadom, temeljem kojeg je i donesen predmetni Plan gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice.

Odredbom članka 21. stavak 1. citiranog Zakona taksativno je navedeno što Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreba treba sadržavati. Dana 6. srpnja 2013. godine stupio je na snagu Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13.).

Odredbom članka 63. stavak 1. podstavak 1. naprijed citiranog Zakona taksativno su navedeni slučajevi u kojima se obvezno provodi strateška procjena, prema kojem se između ostalog strateška procjena obvezno provodi za planove gospodarenja otpadom.

Odredbom članka 19a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da su veliki gradovi i jedinice lokalne samouprave koji su ujedno gospodarska, financijska, kulturna, zdravstvena, prometna i znanstvena središta razvitka šireg okruženja i koji imaju više od 35000 stanovnika.

Kako je utvrđeno da u postupku koji je prethodio donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice nije proveden postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, sukladno odredbi članka 63. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti okoliša, što donositelj akta niti ne
osporava, a iz kojeg razloga je podnositelj zahtjeva naknadno predmetni Plan obustavio od primjene, to je stoga temeljem odredbe članka 86. stavka 3. Zakona o upravnim sporovima isti trebalo ukinuti.

Što se tiče navoda iz očitovanja pročelnika Upravnog odjela za urbanizam i zaštitu okoliša da je u vrijeme stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13.), izrada Plana već bila u tijeku (postupak nabave proveden tijekom studenog 2013.), te da stoga nije bilo potrebno provoditi navedenu stratešku procjenu utjecaja na okoliš valja
napomenuti da isti nije osnovan. Ovo stoga što je citirani Zakon o zaštiti okoliša, stupio na snagu dana 6. srpnja 2013., dakle prije nego što se pristupilo izradi i donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice, a što jasno proizlazi iz dopisa gradonačelnika od 21. svibnja 2015. upućenog Ministarstvu zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske.
Navedene činjenice dodatno potvrđuje i dopis Upravnog odjela za urbanizam i zaštitu okoliša od 5. rujna 2014. godine kojim se Gradskom vijeću Grada Velike Gorice dostavlja prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice, sve radi upućivanja na donošenje tog Plana. Što se tiče prethodne suglasnosti na prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice od 2. rujna 2014. koju je izdala Zagrebačka županija, a na koji se poziva sam donositelj akta, isti ne proizvodi učinke koji bi opravdali suglasnost primjene navedenog Plana gospodarenja otpadom sa obvezom provedbe strateške procjene u smislu Zakona o zaštiti okoliša.

Objava ove presude temelji se na odredbi članka 86. stavka 4. Zakona o upravnim sporovima, prema kojoj odredbi ukinuti opći akt prestaje važiti, odnosno ukinute odredbe općeg akta prestaju važiti danom objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u Narodnim novinama.

Predsjednik vijeća
mr. sc. Ivica Kujundžić, v. r.
Zagreb, 22. ožujka 2016.

Post date: 29/06/2016 - 18:37 Content type: Sudska praksaKategorija: Pristup pravosuđu

Visoki upravni sud ukinuo je Plan gospodarenja otpadom Velike Gorice jer za njega nije provedena strateška procjena utjecaja na okoliš

Najbolje sudske prakse - 29. Lipanj 2016 - 18:37

S obzirom da tijela uprave na lokalnoj i županijskoj razini čine sve što mogu da bi izbjegli stratešku procjenu utjecaja na okoliš za svoje planove, programe i strategije, ova presuda Viskog upravnog suda, kojom se ukida jedan plan jer za njega nije učinjena strateška procjena, ima veliki značaj. U nastavku donosimo tekst presude u cijelosti.

Poslovni broj: Usoz-135/15-5

VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

PRESUDA

Visoki upravni sud Republike Hrvatske u vijeću sastavljenom od sudaca toga
suda mr. sc. Ivice Kujundžića predsjednika vijeća, Mire Kovačić, Eveline
Čolović Tomić, Mirjane Čačić i Arme Vagner Popović, članice vijeća, te
više sudske savjetnice Marine Zagorec, zapisničarke, u postupku ocjene
zakonitosti općeg akta pokrenutog po zahtjevu Ministarstva zaštite okoliša
i prirode Republike Hrvatske iz Zagreba, Radnička cesta 80, na sjednici
vijeća održanoj 22. ožujka 2016.

presudio je

Zahtjev se usvaja.

Ukida se Plan gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice, klasa:
021-04/2014-03/49, urbroj: 238-31-11-2014-1 od 23. rujna 2014.
(Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 5/14.).

Obrazloženje

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske podnijelo je
dana 19. kolovoza 2015. godine zahtjev Visokom upravnom sudu Republike
Hrvatske za ocjenu zakonitosti Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice, Gradskog vijeća Grada Velike Gorice, klasa: 021-04/2014-03/49, urbroj: 238-31-11-2014-1 od 23. rujna 2014. godine.

Predmetni Plan gospodarenja otpadom Velike Gorice stupio je na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Velike Gorice, dana 24. rujna 2014. (Službeni glasnik Grada Velike Gorice;, broj 5), a koji je donijelo Gradsko vijeće, Grada Velike Gorice na 9. sjednici održanoj dana 23. rujna 2014. godine.

Podnositelj u zahtjevu navodi da je dana 19. kolovoza 2015. donio Odluku, klasa: 041-01/15-01/06, ubroj: 517-04-15-7 o obustavi od primjene Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice od 23. rujna 2014. godine iz razloga što je utvrdio da za predmetni Plan nije provedena strateška procjena sukladno odredbi članka 63. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13.), a što je prema podnositelju bila obveza Grada Velike Gorice prije donošenja Plana. Između ostalog, navodi da Grad Velika Gorica ima sukladno odredbi članka 19a. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi status velikog grada, zbog čega je bio u obvezi izraditi stratešku procjenu za planove iz područja gospodarenja
otpadom. Obzirom da je Plan koji je predmet ocjene zakonitosti obustavljen od primjene Odlukom podnositelja zahtjeva od 19. kolovoza 2015. godine, podnositelj ističe da temeljem odredbe članka 82. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i odredbe članka 83. Zakona o upravnim sporovima, podnosi zahtjev za ocjenu zakonitosti navedenog akta.

Iz sadržaja zahtjeva proizlazi da podnositelj zahtjeva predlaže da se navedeni plan ukine u cijelosti.

Odgovarajućom primjenom odredbe članka 32. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine;, broj 20/10., 143/12. i 152/14.) zahtjev je dostavljen na očitovanje donositelju općeg akta Gradskom vijeću, Grada Velike Gorice.

Iz očitovanja Gradskog vijeća, Grada Velika Gorica, Upravnog odjela za urbanizam i zaštitu okoliša proizlazi da za predmetni Plan nije bilo potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš budući da je u vrijeme stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša, izrada Plana već bila u tijeku (postupak nabave proveden je tijekom studenog 2013., a ugovor o izradi Plana potpisan 20. prosinca 2013.). S obzirom na to da se postupak strateške procjene utjecaja na okoliš provodi paralelno s postupkom izrade dokumenta, na postupak izrade Plana bilo je potrebno primijeniti odredbe zakona važeće na dan početka izrade Plana (to je Zakon o zaštiti okoliša -Narodne novine, broj 110/07.) prema kojem obveza strateške procjene nije postojala za velike gradove, već za jedinice područne (regionalne) samouprave te više razine uprave.

Nadalje, navodi da Grad Velika Gorica nije pristupio izradi novog plana, već reviziji postojećeg koji je izrađen 2006. godine, ali nije mogao biti usvojen jer nije postojao plan višeg reda (Plan gospodarenja otpadom Zagrebačke županije) s kojim ga je trebalo uskladiti. Budući da je Plan
višeg reda usvojen Odlukom o donošenju Plana gospodarenja otpadom Zagrebačke županije (Glasnik Zagrebačke županije, broj 28/11.), a izrađen je za razdoblje 2011. do 2019., Grad Velika Gorica bio je dužan donijeti plan u skladu s Planom gospodarenja otpadom Zagrebačke županije.

Između ostalog, navodi se da je u postupku izrade Plana provedena konzultacija sa zainteresiranom javnošću, te je nakon toga zatražena i dobivena i prethodna suglasnost nadležnog tijela Zagrebačke županije na prijedlog Plana, u kojoj im se daje mišljenje da je isti usklađen sa važećom zakonskom regulativom i važećim Planom gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske, te je temeljem toga postupak donošenja Plana i dovršen. Ističe se da je predmetni Plan gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice trenutno na snazi te nije zamijenjen nikakvim drugim aktom.

Zahtjev je osnovan.

Uvidom u Plan gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice vidljivo je da je na temelju članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine;, broj 94/2013.) i članka 33. Statuta Grada Velike gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj
1/2013.) Gradsko vijeće Grada Velike Gorice na svojoj 9. sjednici održanoj dana 23. rujna 2014. godine donijelo navedeni Plan.

Plan je stupio na snagu dana 24. rujna 2014., odnosno danom objave u Službenom glasniku Grada Velike Gorice, broj 5 od 24. rujna 2014.

Uvidom u Odluku o obustavi od primjene općeg akta Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice, klasa: 041-01/15-01/06, urbroj: 517-04-15-7 od 19. kolovoza 2015., razvidno je da je istu donijelo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske na temelju članka 79. stavka 1. i članka 80b. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (Narodne novine, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.).

Prema odredbi članka 82. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (Narodne novine, broj 19/2013. - pročišćeni tekst) propisano je da kada središnje tijelo državne uprave neposredno obustavi od primjene opći akt, odnosno kada odluku predstojnika o obustavi, odnosno potvrdi odluke općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana o obustavi
od primjene općeg akta ocijeni osnovanom, podnijet će Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta.

Prema ocjeni ovog Suda, navedeni Plan gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice nije donesen na način koji bi bio sukladan odredbi članka 63. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13.)

Naime, pravno područje gospodarenja otpadom uređeno je Zakonom o održivom
gospodarenju otpadom, temeljem kojeg je i donesen predmetni Plan gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice.

Odredbom članka 21. stavak 1. citiranog Zakona taksativno je navedeno što Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreba treba sadržavati. Dana 6. srpnja 2013. godine stupio je na snagu Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine broj 80/13.).

Odredbom članka 63. stavak 1. podstavak 1. naprijed citiranog Zakona taksativno su navedeni slučajevi u kojima se obvezno provodi strateška procjena, prema kojem se između ostalog strateška procjena obvezno provodi za planove gospodarenja otpadom.

Odredbom članka 19a. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da su veliki gradovi i jedinice lokalne samouprave koji su ujedno gospodarska, financijska, kulturna, zdravstvena, prometna i znanstvena središta razvitka šireg okruženja i koji imaju više od 35000 stanovnika.

Kako je utvrđeno da u postupku koji je prethodio donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice nije proveden postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, sukladno odredbi članka 63. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti okoliša, što donositelj akta niti ne
osporava, a iz kojeg razloga je podnositelj zahtjeva naknadno predmetni Plan obustavio od primjene, to je stoga temeljem odredbe članka 86. stavka 3. Zakona o upravnim sporovima isti trebalo ukinuti.

Što se tiče navoda iz očitovanja pročelnika Upravnog odjela za urbanizam i zaštitu okoliša da je u vrijeme stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13.), izrada Plana već bila u tijeku (postupak nabave proveden tijekom studenog 2013.), te da stoga nije bilo potrebno provoditi navedenu stratešku procjenu utjecaja na okoliš valja
napomenuti da isti nije osnovan. Ovo stoga što je citirani Zakon o zaštiti okoliša, stupio na snagu dana 6. srpnja 2013., dakle prije nego što se pristupilo izradi i donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice, a što jasno proizlazi iz dopisa gradonačelnika od 21. svibnja 2015. upućenog Ministarstvu zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske.
Navedene činjenice dodatno potvrđuje i dopis Upravnog odjela za urbanizam i zaštitu okoliša od 5. rujna 2014. godine kojim se Gradskom vijeću Grada Velike Gorice dostavlja prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice, sve radi upućivanja na donošenje tog Plana. Što se tiče prethodne suglasnosti na prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice od 2. rujna 2014. koju je izdala Zagrebačka županija, a na koji se poziva sam donositelj akta, isti ne proizvodi učinke koji bi opravdali suglasnost primjene navedenog Plana gospodarenja otpadom sa obvezom provedbe strateške procjene u smislu Zakona o zaštiti okoliša.

Objava ove presude temelji se na odredbi članka 86. stavka 4. Zakona o upravnim sporovima, prema kojoj odredbi ukinuti opći akt prestaje važiti, odnosno ukinute odredbe općeg akta prestaju važiti danom objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u Narodnim novinama.

Predsjednik vijeća
mr. sc. Ivica Kujundžić, v. r.
Zagreb, 22. ožujka 2016.

Post date: 29/06/2016 - 18:37 Content type: Sudska praksaKategorija: Pristup pravosuđu

The Netherlands: We the people: a case for climate action

UNECE Aarhus Clearinghouse - 13. Veljača 2016 - 7:00
Dutch citizens have taken legal action against their government for its failure to combat climate change. Irish Campaigners intend to do the same using provisions of the Aarhus Convention and EU Laws.

UK: Estate owner awarded protective expenses order after Inner House rules costs would be ‘prohibitively expensive’

UNECE Aarhus Clearinghouse - 12. Veljača 2016 - 7:00
An estate owner who is challenging plans for a wind farm development in Ayrshire, Scotland has been granted a protective expenses order following an appeal in line with the provisions of the Aarhus Convention.

UK: Lloyd Austin: Environmental courts best way to resolve disputes

UNECE Aarhus Clearinghouse - 9. Veljača 2016 - 7:00
The Article explores the role of Environmental Courts and the efficaciousness that they achieve, being in spirit with the Aarhus Convention.

France: GMOs: A collective challenges the state and the EU for clearer labeling

UNECE Aarhus Clearinghouse - 9. Veljača 2016 - 7:00
The article explores the incident of civil society pressurising the Government of France to incorporate mandatory labeling of food products from animals, as required under the Aarhus Convention.

China: Company transparency could help overcome resistance to environmental action

UNECE Aarhus Clearinghouse - 4. Veljača 2016 - 7:00
The Article explores the need for Transparency and public participation in China, issues that formed the backbone of at least four of the 2015 report on establishing China’s Green Financial System report’s key recommendations. The article explores the possibility of bringing China and Australia, inter alia, under the umbrella of the Aarhus Convention.

Review and Update of the World Bank Safeguard Policies

UNECE Aarhus Clearinghouse - 5. Siječanj 2016 - 7:00
The World Bank is updating its policies protecting the poor and the environment in Bank- financed projects. In this regard it has launched the 3rd round of consultations on the proposed Environmental and Social Framework, focusing on implementation and on an indicative list of complex issues that require further discussion. Between August and December 2015, the World Bank has held consultations in 18 countries across all regions. This is part of the third phase of one of the largest consultation efforts the Bank has undertaken. Feedback on a list of outstanding issues and on the implementation of the proposed safeguards requirements on the ground has been rich and valuable. The World Bank closed the year 2015 with consultations in Niger and Nigeria. In early 2016 consultation events are planned for Cameroon, Rwanda, Turkey, Egypt, Vietnam, and Belgium (for European constituencies).

France: COP21: What means a "binding agreement"?

UNECE Aarhus Clearinghouse - 1. Prosinac 2015 - 7:00
Francois Hollande has again said Monday at the opening of COP21: the agreement will come out to be "binding". A qualification that the United States rather try to push. These verbal misunderstandings however not involve a substantive disagreement. The key concepts for understanding the debate also refer to the Aarhus Convention.

UK: Government attacks public right to environmental justice

UNECE Aarhus Clearinghouse - 30. Studeni 2015 - 7:00
The UK Government, through subtle changes in legal definitions concerning financial viability of bringing claims relating to the environmental laws, seeks to restrict the right to affordable environmental justice. In this endeavour, the Aarhus Convention's affordability provision, under Article 9, is sought to be diluted, thus limiting its application.

EU: When people kept out of law-making

UNECE Aarhus Clearinghouse - 27. Studeni 2015 - 7:00
The article explores the lack of backing to the Aarhus Convention in the EU legal framework, and the need to make the procedure more transparent, in line with the Convention.

Turkmenistan: Environmental awareness in focus at OSCE-supported events

UNECE Aarhus Clearinghouse - 26. Studeni 2015 - 7:00
A series of OSCE-supported seminars held in six cities across Turkmenistan concluded today in Turkmenbashi, raising awareness about the Aarhus Convention, a key UN document on access to environmental information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters.

Kyrgyzstan: Justice and the Aarhus Convention

UNECE Aarhus Clearinghouse - 25. Studeni 2015 - 7:00
Bishkek held a training on the basics of the Aarhus Convention on "Access to justice in matters relating to the environment." It was attended by representatives of human rights organizations, NGOs, lawyers and attorneys, who in their work apply the principles of the Convention.

EU: Democracy denied: How the Commission keeps people out of lawmaking

UNECE Aarhus Clearinghouse - 13. Studeni 2015 - 7:00
The article explores the need and hope for backing up the transparency, required under the Aarhus convention, with execution, by the EU. With its Better Regulation agenda, the European Commission talks big about making EU decisions more transparent and increasing public participation. But the reality is very different, writes Anaïs Berthier, lawyer at ClientEarth.

EU: More than half of EU officially bans genetically modified crops

UNECE Aarhus Clearinghouse - 12. Studeni 2015 - 7:00
More than half of the 28 countries in the European Union, including Germany and France, have decided to ban their farmers from growing genetically modified crops. Several regions, including Northern Ireland, Scotland and Wales have also joined the movement. Environmental groups long opposed to GM crops are delighted with the outcome. “There has never been a clearer signal that GM crops, and the companies that make them are not wanted in Europe,” says Mute Schimpf, of Friends of the Earth Europe. “The technology is not only risky, it’s redundant,” he says. “And people and the governments that represent them are rejecting them outright.”

EU: Parliament rejects national GMO bans proposal

UNECE Aarhus Clearinghouse - 12. Studeni 2015 - 7:00
A draft EU law that would enable any EU member state to restrict or prohibit the sale and use of EU-approved GMO food or feed on its territory was rejected by the European Parliament on Wednesday. Members are concerned that the law might prove unworkable or that it could lead to the reintroduction of border checks between pro- and anti-GMO countries. They call on the Commission to table a new proposal.

Ireland: The bar fights to keep fees quiet

UNECE Aarhus Clearinghouse - 8. Studeni 2015 - 7:00
The Bar Council has told a European watchdog that publishing Irish barristers' fees would "encourage a race to the bottom" by putting too much emphasis on price. The representative body said if its members were to publish the rates they charge for services, it would lead to "an unsustainably low level" of legal costs, which have been "dramatically" reduced since 2008. In some cases there have been "unilateral cuts of more than 50%" in barristers' fees. The council, which represents about 2,300 barristers, made the claims in its formal response to a complaint under investigation by the United Nations Economic Commission for Europe that Ireland's legal fees are "prohibitively expensive" and are restricting access to justice.

Israel: Factory emissions levels fall again in 2014

UNECE Aarhus Clearinghouse - 26. Listopad 2015 - 23:00
The Environmental Protection Ministry of Israel unveiled the data contained in its 2014 Pollutant Release and Transfer Register (PRTR) which includes a survey of 507 factories and their emissions levels. According to this survey, air pollution levels dropped as much as 53 percent in 2014 in comparison to those in 2012 – after falling as much as 40% in 2013. In addition, the Environmental Protection Ministry director-general Yisrael Danzinger mentioned the National Action Plan for the Haifa Bay Area which contains measures approved in August by the government to curb air pollution in this particularly problematic region.

Stranice